Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. MURALLES, TORRES I PORTES. VISITAM EL POBLAT DE SON CATLAR

Sessions: 1
Lloc: Poblat de Son Catlar, Carretera de Son Saura. km 8
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 nº4.Educant en qualitat
Descripció
L'activitat consisteix en una visita guiada al poblat talaiòtic de Son
Catlar, un dels més emblemàtics de l'illa, per tal de conèixer "in
situ" les formes de vida de la cultura talaiòtica a través de les
restes arqueològiques conservades al jaciment.
El poblat té la particularitat de conservar casi tot el seu perímetre
emmurallat (fet excepcional) i a més disposar d’un sistema
defensiu únic a l’illa d’influència púnica.
La visita es centrarà en l’estudi de la muralla i els elements
afegits en aquesta per tal d’estudiar quina va ser la influència
d’altres cultures sobre el mon talaiòtic i veure quines evidències
en tenim.
Així mateix es realitzarà un recorregut interior pel poblat per tal de
veure les principals estructures i monuments que defineixen la cultura talaiòtica.
Objectius
Apropar-nos a la muralla de Son Catlar: quan es va construir, les
reformes que hi trobam, les fases..
Aprendre a identificar les principals estructures que podem trobar a
qualsevol poblat talaiòtic, com ara el talaiot, el recinte de taula, les
cases, les sales hipòstiles...
Aprendre a identificar i a diferenciar els monuments prehistòrics i els
materials que hi estan associats.
Veure el Mediterrani com un lloc de confluència de cultures.
Mostrar a l’alumnat que els talaiòtics no eren una societat aïllada.
Inculcar el valor patrimonial i la necessitat de conservació dels
jaciments.
La importància de l'arqueologia com a ciència pel coneixement del
passat.
Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres
avantpassats.
Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria més enllà de l’illenca.
Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.


Continguts
Conceptes:
-La prehistòria de l'illa.
-Les característiques diferencials del poblat talaiòtic de Son Catlar.
-La muralla com element defensiu i de prestigi.
-Veure la influència d’altres cultures sobre la societat talaiòtica a
través de les defenses de Son Catlar.
-Principals edificis que podem trobar a un poblat talaiòtic i les seves
característiques.
-Aprendre qui eren, com vivien i quines estructures construïen els
prehistòrics de l'illa.
-Identificació "in situ" dels objectes arqueològics.
-Establiment de relacions entre jaciments i etapes cronològiques
concretes de la nostra història.
-Treballar el pensament crític a partir de la construcció d'hipòtesis
sobre l'ús dels objectes i la seva funcionalitat.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.

Procediments:

Actituds:
-Fomentar la importància del patrimoni arqueològic illenc.
-Fomentar la conscienciació patrimonial
-Fomentar la importància de la prehistòria illenca.
-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels
seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la
informació donada i el treball desenvolupat.
-La importància de la candidatura Menorca Talaiòtica pel patrimoni
illenc.
Metodologia
Abans:
Es recomana realitzar l'activitat una volta s'hagi estudiat el tema de la
prehistòria de l'illa com a activitat final del tema.

Durant:
La visita es realitza en una única sessió al jaciment de Son
Caltar i té una durada d’entre dues i tres hores.
Es divideix en tres parts:
-Partida junt al guia, des del centre escolar amb l’autocar cap al jaciment. També es pot realitzar l’excursió amb bici, fet que implica la trobada amb el guia ja al jaciment.
-Visita junt al guia per l’interior i exterior del jaciment per tal de veure la muralla i les estructures arqueològiques prehistòriques presents a Son Catlar. Aquesta visita pot anar acompanyada d’un dossier sobre el poblat que els
alumnes hauran d’emplenar ( dossier del Museu).
-Tornada amb el guia al centre escolar.

Després:
Possibilitat de combinar aquesta activitat amb la realització de
dues activitats més que ofereix el museu relacionades amb la
prehistòria illenca: la visita a la part de prehistòria del Museu
Municipal i el taller de navetes i cercles.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
 Autocar
Observacions
El Museu Municipal proposa els divendres com a dia per a realitzar la visita. Tot i així aquesta es pot realitzar qualsevol dia de l'any, en horari de 8 a 13 h. La visita té una durada d’entre dues i tres hores. El centre escolar ha de posar l’autocar en cas que es decideixi el desplaçament fins el jaciment amb aquest transport. El desplaçament fins el jaciment es pot realitzar també amb bici. En aquest cas la trobada amb el guia es farà al parquing del jaciment. La visita esta pensada per realitzar-se amb un grup aula. Possibilitat de que els alumnes puguin realitzar una feina durant la visita al jaciment a través d’un dossier preparat pel Museu ( en aquest cas el professorat ha de sol·licitar el dossier).