Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. PENTINAR LA MORT. LES TROBALLES DE LA COVA DES CÀRRITX

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Museu de Ciutadella. Carrer del Santíssim,2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Aula UEECO
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 nº4. Educació de qualitat
Descripció
Visita a la sala del Museu de Can Saura dedicada a la Cova des Càrritx amb
l’objectiu de transmetre la importància que va tenir el seu descobriment per
l’estudi de les societats prehistòriques menorquines i les seves pràctiques
funeràries. La Cova des Càrritx és una cova natural que va utilitzar-se com
espai mortuori durant 600 anys per un petit grup. Al seu interior es va poder
documentar per primera vegada el ritual funerari anomenat
«pentinar la mort». Una volta feta l’explicació es reproduirà entre tot el grup el
ritual mortuori documentat a la cova.
Objectius
-Presentar les troballes de la Cova des Càrritx.
-El taller té com a principal objectiu donar a conèixer la prehistòria
menorquina, concretament el món de la mort i les creences.
-Parlar dels rituals mortuoris que es duen a terme durant la prehistòria
illenca.
-Conèixer un dels rituals més importants que s’han documentat de la
prehistòria illenca.
- Aprendre a parlar de la mort com una part més de la vida.
- Convertir-se en una eina per als docents que tractin el tema de la
prehistòria de l'illa.
- Mostrar la importància de l'arqueologia com a eina pel coneixement del
passat.
-Mostrar la importància de l’antropologia com a eina pel coneixement de
la vida de les societats humanes.
-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats, més enllà
dels monumets que construïren.
-Conèixer la salut i les malalties dels habitants prehistòrics de l’illa a
través de l’estudi de les restes recuperades a la Cova des Càrritx.
-Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres
avantpassats.
-Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.


Continguts
Conceptes:
-Els descobriments de la cova des Càrritx: cronologia, ocupació, ús,
importància, conservació...
-Conèixer la prehistòria de l'illa.
-Conèixer els rituals funeraris practicats durant el naviforme a l'illa.
-Conèixer el ritual dels cabells documentats a la Cova des Càrritx.
-La salut i les malalties de la prehistòria a través de les restes
recuperades a la Cova des Càrritx.
-Les trepanacions.
-Valorar la mort com una part més de la vida.
-Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres
avantpassats.
-Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.
-Conèixer com eren les societats prehistòriques que habitaren l’illa a
través dels rituals funeraris i de les seves creences.
-L’arqueologia com a eina pel coneixement del passat.

Procediments:

Actituds:
-Fomentar la importància del patrimoni arqueològic illenc.
-Fomentar la importància de la prehistòria illenca.
-La conscienciació patrimonial.
-Fomentar les sinergies entre l'alumnat, el professorat i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels
seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la
informació donada i el treball desenvolupat.
-Fomentar la creació d’una imatge mental dels nostres avantpassats.
Metodologia
Abans:
Es recomana que l'activitat s'inclogui dins l'estudi de la prehistòria
illenca. D'aquesta manera, permetrà treballar aspectes diferents
sobre les comunitats prehistòriques de l'illa, com el concepte de la
mort i dels rituals vinculats a la mateixa.

Durant:
La sessió es desenvolupa en dues parts a Can Saura:
-Visita a la sala dedicada a les troballes de la Cova des Càrritx: es realitzarà
una explicació sobre tot el que es va trobar a la cova i les
hipòtesis dels seus investigadors.
- Espai didàctic: es reproduirà el ritual mortuori documentat a la
Cova des Càrritx mitjançant l’ús de reproduccions.

Després:
Possibilitat de fer altres tallers del Museu, prèvia sol·licitud.
El taller es pot transformar també en una xerrada a l’aula sobre les
troballes realitzades a l’interior de la Cova des Càrritx, prèvia
comunicació amb el tallerista.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Observacions
El taller es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13.00 h.