Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2023/2024
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. ADOLESCÈNCIA: COM SOC I COM ME RELACIONO

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Julia Gelabert  

 ODS 3 ODS 4 ODS 5
Descripció
Les darreres dades ens indiquen la creixent taxa d’adolescents amb problemes d’ansietat, a punt de convertir-se en la nova pandèmia. Entre molts detonants, els factors mantenidors d’aquesta problemàtica són una falta d’autoconeixement i autoregulació emocional. És per això que és de vital importància dotar d’eines durant aquesta etapa, on els nois i noies siguin capaços d’afrontar qualsevol repte que els plantegi la vida, o si més no, acceptar les seves dificultats i saber on buscar l’ajuda que necessiten.

*El contingut s’adaptarà a cada etapa del cicle.
Objectius
Entendre els tipus de vincle que existeixen.
Aprendre què passa durant l’adolescència a nivell conductual.
Dotar d’habilitats socials i estratègies de resistència.
Reflexionar sobre els comportaments


Continguts
Conceptes:
Què ens passa durant l’adolescència a nivell emocional i quines conseqüències té a nivell comportamental.
Quins són els sistemes de regulació emocional que tenim.Procediments:

Actituds:
Autoconeixement, autoestima, empatia, crear curiositat sobre les emocions, adquirir una actitud de responsabilitat dels nostres actes, eliminar estereotips i fomentar actitud crítica.
Metodologia
Abans:
Les tutories hauran passat un enllaç de Google forms a cada alumna/e.

Durant:
El taller consistirà en una primera part on es farà una explicació dels canvis principals a nivell social i emocional que s'experimenten durant l'adolescència, a través d'un esquema, en una presentació PowerPoint/Canva amb torn de preguntes i posada en comú.

I una segona part amb dues dinàmiques que es durant a terme de forma individual per part de l'alumnat i el professorat que també volgui participar:

-Dinàmica per a conèixer-nos millor entre tot el grup classe i fomentar les habilitats socials, habilitats personals i l'autoestima.

-Dinàmica per a reflexionar i aprendre a identificar emocions.

Després:
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
Observacions